Regulamin

Regulamin obiektu ,,Krywań”


Szanowni Państwo!


Liczymy na współprace przy przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w „Krywaniu”


                                               PRZEDMIOT REGULAMINU


 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie Karty Meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji – zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt.

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie: www.krywan.bialkatatrzanska.com


DOBA


 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Dobra trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby  Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. ,,Krywań" może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Krywań zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.


REZERWACJA I MELDUNEK


 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości i czytelne wypełnienie i podpisanie Karty Meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju po wcześniejszym ustaleniu z kierownictwem obiektu.
 4. ,,Krywan" może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do ,,Krywania", zaliczka nie zostaje zwrócona.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, ,,Krywań" nie zwraca opłaty za daną dobę.

USŁUGI


 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikowi poprawę standardu świadczonych usług.
 3. ,,Krywań" ma obowiązek zapewnić Gościom:


- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

Profesjonalnej i uprzejmej obsługi w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie

- sprzątanie pokoju na życzenie klienta

- wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności

Udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą


                                               ODPOWIEDZLANOŚĆ GOŚCI


 1. Dzieci powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika / kierownictwa, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji.
 6. Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, butów oraz innego wyposażenia, jak również chodzenia w butach narciarskich po obiekcie. ,,Krywań" posiada specjalnie do tego wydzielone pomieszczenie.
 7. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.


ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH


 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju lub w jego obrębie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazane przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, ,,Krywań" przechowa powyższe przedmioty przez okres 1 roku. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


CISZA NOCNA


 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22:00-6:00.


REKLAMACJE


 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.


POSTAWNOWIENIA DODATKOWE


 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez „Krywań”  z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 323A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, tworzenia nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Zwierzeta w obiekcie nie są akceptowane.


Dziękujemy za zastosowanie się do zasad regulaminu.


Krywań     ul. Środkowa 323 a     34-405 Białka Tatrzańska

kom. 0 516 097 664     tel. 18 26 545 03     krywanbialka@gmail.com